Informační memorandum GDPR

Společnost F.S.C. quality, spol. s.r.o. (dále jen „společnost“) , se sídlem Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, (jakožto správce osobních údajů, tímto informuje své obchodní partnery a širokou veřejnost (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti, v pozici Správce osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnosti.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.


Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Plnění obchodních vztahů

Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy: uzavírání obchodních smluv, např. kupních, nájemních, nepojmenovaných ale i o převodu nemovitostí

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – Splnění právní povinnosti; Informační povinnost a úhrada místních poplatků obecnímu úřadu,pošta, účetnictví a finanční záležitosti.

Příjemci nebo jejich kategorie

Nepředává se.

Doba uložení – Doba uložení závisí na typu zpracování a je v rozmezí 1  – 10 let.

Přímý marketing

Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů: přímý marketing (zájem na propagaci správce).

Příjemci nebo jejich kategorie

Nepředává se.

Doba uložení

Správce je pro tyto účely zpracovává osobní údaje po dobu, pokud subjekt nevyjádří nesouhlas (samozřejmě v rámci příslušných archivačních, kdy má správce oprávnění disponovat s těmito osobními údaji v rámci jiných zákonných titulů jejich zpracování).

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovatelé nejsou v současné době využíváni.

Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Společnost dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům: všechny stupně soudů, Policie ČR, Státní zastupitelství, Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Národní bezpečnostní úřad, exekutor.


Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje F.S.C. quality, s.r.o. zpracovává v rozporu se zákonem?

F. S.C. quality, spol. s.r.o,Vítkovická 1994/22,702 00 Moravská Ostrava


Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: +420 234 665 111